sharifsazehlogo
طراحی قاب های سازه ای برای ساختمان های جدید یکی از مهمترین کانون های توجه ما در این چند سال بوده است. تجربه به ما نشان داده است که چه چیزی جواب می دهد. از آنجا که هر پروژه اجزا و جزئیات مخصوص به خود را داراست، این امر به ما این امکان را می دهد تا به دنبال یافتن و بکار بردن راه حل ها و طراحی های جدید و مبتکرانه باشیم. مهندسین ما دانشی را ساخته اند که فرای "در آخرین پروژه چگونه موفق شدیم" را بنگریم. در حالیکه همواره از موفقیت های گذشته مان می بالیم، هرگونه پیش داوری را کنار گذاشته و برای هر پروژه بهترین راه حل را ساخته و پرداخته می کنیم.