sharifsazehlogo
طراحان سازه ما با دیدی ژرف اندیشانه و دقیق یه تمام راه حل­های موجود در طراحی بک سازه برای رسیدن به بهترین طراحی نگاه می­کنند. ما در طراحی سازه از روش­های تحلیل پیشرفته استفاده می­کنیم که در آن سود و مزایای اقتصادی کارفرمایان و صاحبان پروژه به دقت دیده شده و رعایت شده است. ما خدمات مهندسی سازه را برای انواع ساختمان­ها با کاربری­ های مختلف از جمله : مسکونی، اداری، تجاری، درمانی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی و سازه های خاص ارائه می دهیم.